Đào tạo

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành "Quản lý Hệ thống thông tin" có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

Nghiên cứu

Đang cập nhật...

Sản phẩm nổi bật

Đang cập nhật...