• 12/02/2001: Viện Công nghệ Thông tin được thành lập năm 2001 trên cơ sở sắp xếp lại các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội theo quyết định số 14/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ.
  • 03/06/1997: Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin (đơn vị tiền thân của Viện Công nghệ Thông tin) được thành lập theo QĐ số 262/TCCB ngày 3/6/1997 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin được thành lập để thực hiện dự án ODA “Hợp tác kỹ thuật Nhật – Việt về đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam”. Dự án này được ký kết ngày 21/3/1997 giữa tổ chức JICA của Nhật Bản và Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2002.