STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Chức danh

1

PGS.TS. Trần Xuân Tú

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Chủ tịch

2

PGS.TS. Vũ Việt Vũ

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Ủy viên, Thư ký

3

TS. Lê Cường

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Ủy viên

4

GS.TSKH. Đinh Dũng

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Ủy viên

5

TS. Đinh Văn Dũng

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Ủy viên

6

PGS.TS. Nguyễn Long Giang

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Bùi Duy Hiếu

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Uỷ viên

8

TS. Nguyễn Thị Minh Huyền

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Ủy viên

9

PGS.TS. Trần Đình Khang

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

10

PGS.TS. Ngô Thành Long

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Ủy viên

11

TS. Lê Quang Minh

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN, ĐHQGHN

Ủy viên

12

PGS.TS. Nguyễn Hà Nam

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Ủy viên

13

GS.TS. Từ Minh Phương

Học viện Bưu chính Viễn thông

Ủy viên

14

PGS.TS. Lê Hoàng Sơn

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Ủy viên

15

Ông Nguyễn Hùng Sơn

Công ty ĐTTM&PT công nghệ FSI

Ủy viên

16

PGS.TS. Lê Trung Thành

Khoa Quốc tế – ĐHQGHN

Ủy viên

17

GS.TS. Vũ Đức Thi

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Ủy viên

18

TS. Phạm Huy Thông

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Ủy viên

19

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

Ủy viên

20

PGS.TS. Nguyễn Ái Việt

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Ủy viên

21

PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

Ủy viên