Hiện tại, Viện Công nghệ Thông tin có tổng số 27 cán bộ cơ hữu, trong đó có 17 cán bộ khoa học. Bên cạnh đó, Viện Công nghệ Thông tin có đội ngũ đông đảo các nhà khoa học tham gia các hoạt động nghiên cứu và đào tạo với vai trò cộng tác viên.

Cán bộ cơ hữu

1. PGS.TS. Lê Hoàng Sơn

2. PGS.TS. Trần Xuân Tú

3. PGS.TS. Vũ Việt Vũ

4. PGS.TS. Nguyễn Ái Việt

5. TS. Đinh Văn Dũng

6. TS. Bùi Duy Hiếu

7. TS. Phạm Đình Lâm

8. TS. Lê Quang Minh

9. TS. Phạm Huy Thông

10. TS. Dương Quang Khánh

11. ThS. Nguyễn Duy Anh

12. ThS. Vũ Đức Anh

13. Nguyễn Thị Dịu

14. Vũ Anh Dũng

15. Nguyễn Ngô Doanh

16. Đào Ngọc Nam Hải

17. ThS. Nguyễn Thúy Hạnh

18. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hân

19. Nguyễn Thị Hậu

20. Đào Mạnh Hiệp

21. Dương Mai Hoa

22. Nguyễn Thị Hương

23. Nguyễn Thị Huế

24. ThS. Phan Đăng Khoa

25. ThS. Đỗ Ngọc Minh

26. Nguyễn Văn Minh

27. Trần Đức Mạnh

28. Nguyễn Thế Anh

Đội ngũ cộng tác viên

  1. GS.TSKH. Đinh Dũng – Nghiên cứu viên cao cấp
  2. GS.TS. Vũ Đức Thi – Nghiên cứu viên cao cấp
  3. GS.TS. Koichiro Ishibashi, UEC, Nhật Bản – Giáo sư kiêm nhiệm
  4. PGS.TS. Nguyễn Hà Nam – Viện nghiên cứu Cao cấp về toán
  5. GS.TS. Phạm Công Kha – Đại học Điện tử Truyền thông, Nhật Bản
  6. TS. Phan Hải Phong – Đại học Huế
  7. TS. Lê Văn Thanh Vũ – Đại học Huế