1. Logo Viện Công nghệ Thông tin

Mã màu.

2. Ấn phẩm truyền thông