Trung tâm Đào tạo và chuyển giao Khoa học công nghệ tạm dừng hoạt động kể từ ngày 1/3/2023 theo Quyết định số 11/QĐ-CNTT ngày 15/2/2023 của Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn và liên kết trên cơ sở hợp tác giữa Viện CNTT với các đối tác trong và ngoài nước, bao gồm:

  • Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các cấp học theo chuyên đề có/hoặc không cấp văn bằng, chứng chỉ;
  • Huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng về sử dụng, khai thác công nghệ, trang thiết bị khoa học công nghệ …

Phối hợp với các đơn vị trong Viện và các đối tác trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm và tuyển dụng đối với người học;

Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, xây dựng và phát triển nghiên cứu, triển khai và chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp, hội thảo, hội nghị và các dịch vụ có liên quan.

  1. Danh sách cán bộ của Trung tâm
  • ThS. Vũ Đức Anh – Phụ trách trung tâm