Danh mục hội nghị khoa học sắp tới cần quan tâm (sắp xếp theo thứ tự thời gian gần nhất). Nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên của Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN được xem xét hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị.

IEEE APCCAS 2024 – November 7-9, 2024, Taiwan

RIVF 2024 – December 23-25, 2024, Hanoi, Vietnam

  • Submission deadline: April 30, 2024
  • Scopus/WoS indexed
  • Link:

IEEE ICDV 2024 – June 6-7, 2024, Hà Nội

CITA 2024 – July 19-20, 2024 in Đà Nẵng