PGS.TS. Trần Xuân Tú

Viện trưởng
  • Phụ trách chung các hoạt động của Viện. Trực tiếp phụ trách công tác: chiến lược và kế hoạch phát triển; tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; hợp tác phát triển; hành chính quản trị; đoàn thể.
  • Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động quan trọng của Viện như: Ban hành các quy định của Viện; các quyết định thành lập hội đồng cấp Viện có đại diện Ban lãnh đạo Viện tham gia; phê chuẩn các kế hoạch của Viện và phê duyệt kết quả của các hội đồng do Viện trưởng ký quyết định thành lập; ký thỏa thuận với các đối tác trong và ngoài nước; mời các giảng viên, nhà khoa học nước ngoài làm việc tại Viện; chủ trương các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường trang thiết bị; phân bổ cơ sở vật chất.
  • Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Email: tutx@vnu.edu.vn  |  Điện thoại: (024) 37547347

TS. Lê Quang Minh

Phó Viện trưởng
  • Phụ trách các mảng công tác: đào tạo; công tác sinh viên; thanh tra và pháp chế; thi đua và khen thưởng; truyền thông và quản trị thương hiệu; ứng dụng công nghệ thông tin; và một số nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.
  • Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Phòng An toàn Hệ thống thông tin; Phòng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin; Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao khoa học công nghệ; Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo (mảng đào tạo).

Email: quangminh@vnu.edu.vn  |  Điện thoại: (024) 37547347

PGS. TS. Lê Hoàng Sơn

Phó Viện trưởng
  • Phụ trách các mảng công tác: khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo; kiểm định chất lượng; và một số nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.
  • Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Phòng Công nghệ Đa phương tiện và Thực tại ảo; Phòng Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo (mảng khoa học và công nghệ)

Email: sonlh@vnu.edu.vn  |  Điện thoại: (024) 37547347

Ban lãnh đạo các thời kỳ trước đây

Giai đoạn Viện trưởng Phó Viện trưởng
2001 – 2007 GS.TSKH. Đinh Dũng PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa
2008 – 06/2009 GS.TS. Nguyễn Hữu Đức (Phụ trách Viện) PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

07/2009 – 12/2010 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình (Phụ trách Viện) PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn (từ 05/2010)

PGS.TS. Nguyễn Ái Việt

2011 – 2015 PGS.TS. Nguyễn Ái Việt PGS.TS. Phạm Bảo Sơn (đến 05/2013)

PGS.TS. Đỗ Năng Toàn (từ 08/2014)

TS. Đinh Văn Dũng

ThS. Đào Kiến Quốc (từ 10/2013 đến 12/2014)

2016 – 02/2020 PGS.TS. Đỗ Năng Toàn PGS.TS. Nguyễn Hà Nam (từ 02/2017)

TS. Đinh Văn Dũng

02/2020 – 12/2020 TS. Đinh Văn Dũng (Phụ trách Viện) PGS.TS. Nguyễn Hà Nam
12/2020 – nay PGS.TS. Trần Xuân Tú PGS.TS. Nguyễn Hà Nam (đến 09/2021)

TS. Lê Quang Minh (từ 04/2023 – nay)

PGS. TS. Lê Hoàng Sơn (từ 05/2023 – nay)