The VNU Institute of Information Technology has a total of 30 permanent staffs, including 17 scientists. In addition, the VNU Institute of Information Technology has a large team of scientists who participate in research and training activities as collaborators or adjunct faculties.

Organic officers

1. Lê Hoàng Sơn, Associate Professor

2. Trần Xuân Tú, Associate Professor

3. Vũ Việt Vũ, Associate Professor

4. Nguyễn Ái Việt, Associate Professor

5. Đinh Văn Dũng, PhD

6. Bùi Duy Hiếu, PhD

7. Phạm Đình Lâm, PhD

8. Lê Quang Minh, PhD

9. Phạm Huy Thông, PhD

10. Dương Quang Khánh, PhD

11. Nguyễn Duy Anh, MSc

12. Vũ Đức Anh, MSc

13. Nguyễn Thị Dịu

14. Vũ Anh Dũng

15. Nguyễn Ngô Doanh

16. Đào Ngọc Nam Hải

17. Nguyễn Thúy Hạnh, MSc

18. Nguyễn Thị Ngọc Hân, MSc

19. Nguyễn Thị Hậu

20. Đào Mạnh Hiệp

21. Dương Mai Hoa

22. Nguyễn Thị Hương

23. Nguyễn Thị Huế

24. Phan Đăng Khoa, MSc

25. Đỗ Ngọc Minh, MSc

26. Nguyễn Văn Minh

27. Trần Đức Mạnh

28. Nguyễn Thế Anh

Team of collaborators

  1. TSKH. Đinh Dũng – Nghiên cứu viên cao cấp
  2. TS. Vũ Đức Thi – Nghiên cứu viên cao cấp
  3. TS. Nguyễn Hà Nam – Viện nghiên cứu Cao cấp về toán
  4. TS. Phạm Công Kha – Đại học Điện tử – Truyền thông, Nhật Bản
  5. Phan Hải Phong – Đại học Huế
  6. Lê Văn Thanh Vũ – Đại học Huế