Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Chức năng

Tiến hành các hoạt động khoa học công nghệ: nghiên cứu cơ bản, phát triển, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực Khoa học tính toán và Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.