Công nghệ mạng và truyền thông

Công nghệ mạng và truyền thông

Công nghệ mạng và truyền thông

Chức năng

Tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ Mạng và Truyền thông: Nghiên cứu cơ bản về Truyền thông và Mạng; Nghiên cứu phát triển công nghệ và sản phẩm mẫu.