Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo

Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo

Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo

Chức năng

Tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo.