Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

Chức năng

Tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin:

  • Hệ thống cơ sở dữ liệu (Database system);
  • Cơ sở dữ liệu lớn (Big data system);
  • Hệ thống cơ sở dữ liệu dạng không phải SQL (NoSQL);
  • Khai phá dữ liệu (Data mining) và Công nghệ tri thức (Knowledge technology);
  • Hệ thống phân tán và Tính toán phân tán (Distributed systems and Distributed computing);
  • Lập trình hướng khía cạnh (Aspect-Oriented Programing).