An toàn hệ thống thông tin

An toàn hệ thống thông tin

An toàn hệ thống thông tin

Chức năng

Tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực An toàn hệ thống thông tin.