Tuyển dụng

Các vị trí việc làm cần tuyển dụng: Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo: số lượng 02 Chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp (Công việc hành chính, quản...
Tuyển nhân viên nhập liệu BPO Cho Nhật Bản....
Chúng tôi đề cao thái độ, kiến thức, kỹ năng và tư duy!