FAQ
Bạn muốn gặp tổng giám đốc?
Hơi khó

Không được khả thi cho lắm, sry nhé, gặp phó trước đã!