Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: The Information Technology Institute (ITI) - Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về...
Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: The Information Technology Institute (ITI) - Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về...
Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: The Information Technology Institute (ITI) - Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về...