Viện trưởng: PGS.TS. Đỗ Năng Toàn
  • Phụ trách chung các hoạt động của Viện; Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của Viện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ĐHQGHN giao;
  • Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện.
  • Trực tiếp phụ trách công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển Viện, tổ chức cán bộ, Kế hoạch - tài chính, Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN.
Điện thoại: (024) 37547347
Email: dntoan@vnu.edu.vn
Phó Viện trưởng: TS. Đinh Văn Dũng
Phụ trách công tác: Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế, Thi đua – khen thưởng và một số nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.
Điện thoại: (024) 37547347
Email: dzung.dinh@vnu.edu.vn
Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hà Nam
Phụ trách công tác: Đào tạo, Thanh tra và Pháp chế, Hành chính – quản trị và một số nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công
Điện thoại: (024) 37547347
Email: namnh@vnu.edu.vn