THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

1. THÔNG TIN VỀ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH 
-    Tên chuyên ngành:
+    Tên tiếng Việt:    Quản lý Hệ thống Thông tin
+    Tên tiếng Anh:    Management of Information Systems
-    Tên ngành:
+    Tên tiếng Việt:    Công nghệ Thông tin 
+    Tên tiếng Anh:    Information Technology 
-    Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
+    Tên tiếng Việt:    Tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin 
+    Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Information Technology
-    Hình thức tuyển sinh: Xét hồ sơ chuyên môn
-    Thời gian đào tạo: 3 năm
2.    ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
2.1.    Về văn bằng và công trình đã công bố:
a)    Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên.
b)    Có đủ sức khoẻ để học tập.
c)    Có bằng thạc sĩ định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên thuộc các chuyên ngành Quản lí hệ thống thông tin hoặc chuyên ngành gần, phù hợp với chuyên ngành Quản lí hệ thống thông tin như ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính.
d)    Có bằng thạc sĩ định hướng thực hành thuộc các chuyên ngành Quản lí hệ thống thông tin hoặc chuyên ngành gần, phù hợp với chuyên ngành Quản lí hệ thống thông tin như ngành công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin.
e)     Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
f)    Có công trình khoa học (bài báo hoặc báo cáo) liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển với số lượng cụ thể như sau:
o    Đối với người có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu: tối thiểu 01.
o    Đối với người có bằng thạc sĩ theo định hướng ứng dụng hoặc thực hành, hoặc có luận văn thạc sĩ dưới 10 tín chỉ: tối thiểu 02.
g)    Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.
h)    Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:
- Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;
- Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.
- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

2.1.    Yêu cầu về ngoại ngữ:
-    Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực Tiếng Anh phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt:
-     Có chứng chỉ Tiếng Anh theo Bảng tham chiếu ở Phụ lục 3 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng kí dự tuyển, xem chi tiết tại file đính kèm
2.2.    Điều kiện về thâm niên công tác:
-    Người dự thi vào chương trình đào tạo tiến sĩ cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự tuyển), trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.
3.   CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 05 nghiên cứu sinh
Chi tiết thông báo download tại đây

Tin bài: Phòng KHCN&ĐT