Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo

Địa chỉ: Phòng 610, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 37547347
Trưởng phòng
TS. Lê Cường
Email: lecuong@vnu.edu.vn
Phó trưởng phòng
Ths. Phạm Đình Lâm
Email: phamdinhlam@vnu.edu.vn
Chức năng: Tham mưu, giúp việc Viện trưởng quản lý hoạt động khoa học - công nghệ, quản lý dự án/nhiệm vụ/đề tài (gọi chung là đề tài) khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và hoạt động tư vấn, dịch vụ, hợp tác phát triển cũng như xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo; tổ chức tuyển sinh và triển khai thực hiện công tác đào tạo các loại hình đào tạo và quản lý học viên các chương trình sau đại học và ngắn hạn của Viện.
Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các công tác:
 • Công tác Quản lý hoạt động khoa học - công nghệ
 • Công tác quản lý, thực hiện dự án, doanh nghiệp và dịch vụ tư vấn
 • Công tác hợp tác phát triển
 • Công tác tuyển sinh
 • Công tác chương trình, học liệu
 • Triển khai giảng dạy
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá
 • Công tác tốt nghiệp
 • Công tác chính trị, tư tưởng học viên
 • Công tác quản lý học viên
 • Công tác cựu học viên
 • Quản lý các chương trình đào tạo liên kết, đào tạo ngắn hạn và các chương trình khác