Phòng Hành chính – Tổng hợp

Địa chỉ: Phòng 610, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 37547347
Trưởng phòng
Ths. Vũ Đức Anh
Email: anhvd@vnu.edu.vn
Phó trưởng phòng
CN. Vũ Anh Dũng
Email: dungva@vnu.edu.vn
Chức năng: Tham mưu, giúp việc Viện trưởng thực hiện công tác quản lý tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, tài chính kế toán, thanh tra pháp chế.
Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các công tác:
  • Công tác tổ chức cán bộ
  • Công tác văn thư, lưu trữ
  • Công tác quản trị cơ sở vật chất, thiết bị
  • Công tác Kế hoạch - Tài chính
  • Công tác Thanh tra
  • Công tác Pháp chế